Εφημερίδα «Φιγκαρό»: Σέ μια συνέντευξη σας σε Ρώσουςδημο­σιογράφους αποκαλύψατε ότι βά­λατε πάνω στονΠανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα ένα σταυρό πού σας είχεδώσει ή μητέρα σας. Υπήρξατε εν τούτοις και παλιό μέλος τηςΚGΒ. Πώς συμβιβάζο­νται αυτές οι δύο αντιφατικέςπραγματικότη­τες;
Βλαντιμίρ Πούτιν:Ή ζωή είναι γεμάτη αντι­θέσεις. Όταν πάψουν ναυπάρχουν αντιθέσεις, τοτε αυτό θα σημάνει το θάνατο. Ή Ρωσία δεν είναιμια χώρα τεχνητή· έχει μακρά ιστορία. Και παρ' όλες τίς προσπάθειες πούέγιναν κατά τη διάρκεια της σοβιε­τικής περιόδου, στάθηκε αδύνατο ναξεριζωθούν οι πο­λιτισμικές ρίζες του έθνους. Μοιάζει με το χορτάρι στίςλεωφόρους των μεγάλων πόλεων, πού τελικά κατορ­θώνει να ξετρυπώσειμέσα από την άσφαλτο. Ή μητέρα μου ήταν άνθρωπος πιστός, σε μιαεποχή πού ή λατρεία ήταν κάτι επικίνδυνο στη Σοβιετική Ένωση. Με είχεβαφτίσει κρυ­φά στην Εκκλησία. Γιατί, λοιπόν, να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι μου έδωσε το σταυρό της να τον βάλω στον τάφο του Κυρίουμας, στα Ιεροσόλυμα;...
Νιώθω περήφανος πού ανήκω στη ρωσική ορθό­δοξη Εκκλησία. Τογεγονός αυτό με πληρεί και δη­μιουργεί έναν προσωπικό δεσμό με το λαόμου καί τον πολιτισμό του. Η πίστη μου προσφέρει μια ηθική, μου χαρίζειεσωτερική γαλήνη.
Εφημερίδα Figaro, 26Νοεμβρίου 2000/proskynitis.blogspot

0 Comments:

Post a Comment