PEPSI ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΝ VIAGRA.

ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΦΙΟΝΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΙΝ ΕΙΣ ΤΑΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΑΙΣ ΣΑΡΚΙΚΑΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΙΣ.

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΗ AΠΙΣΤΕΥΤΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ.
PEPSI ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΝ VIAGRA.

Η ΑΛΛΕΩΣ, ΤΑ 3 ΕΨΙΛΟΝ (ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3Ε)
ΕΞΕΛΙΠΟΝ ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ.

Φυσικὰ αἱ ἐν λόγῳ εὐθυνόμεναι πολυεθνικαὶ (ἤτοι, ἡ φαρμακοβιομηχανία PFIZER καὶ ἡ PEPSI COLA) δὲν ἠρώτησαν(ἢ μήπως ἀναμένατε νὰ σεβασθῶσι τὰς ἀπόψεις ὑμῶν) πρὶν ἀποφασίσωσι τὴν κυκλοφορίαν τοῦ προϊόντος καὶ τοὺς (ἄμεσα θιγομένους) γονεῖς τίνι τρόπῳ θ' ἀποτρέψωσι τὰ τέκνα των, νεαρὰ δηλαδὴ βλαστάρια 5, 6, 7, 8, 9, 10 ἐτῶν ἀπὸ τὸ νὰ σπεύσωσιν εἰς τὸ περίπτερον τῆς γειτονιᾶς καὶ ν' ἀγοράσωσι τὸ σκεύασμα αὐτὸ (λέγομεν τοῦτο βάσει πάντοτε τοῦ ὑψηλοῦ κινδύνου ἐθισμοῦ ἐκ τῆς μιμητικότητος τῶν μεγαλυτέρων παιδιῶν, ἐφήβων ἢ ἐνηλίκων, εἴτε εἰς τὸ σχολεῖον, εἴτε εἰς τὸ παιχνίδι, εἴτε εἰς ἄλλας δραστηριότητας).
Ἀλήθεια, ἠρώτησε ποτὲ κανεὶς τὰς πολυεθνικὰς αὐτὰς ἐὰν προέβησαν καταρχὴν εἰς κλινικὰς μελέτας ἵνα διαπιστώσωσι ποίας ψυχοσωματικὰς ἐπιπτώσεις δύναται νὰ ἔχῃ ὁ συνδυασμὸς οὗτος εἰς τὸν παιδικὸν καὶ νεανικὸν πληθυσμόν;

Δηλαδὴ, εἰς αὐτὴν τὴν χώραν ὁ κάθε πρόδρομος τοῦ ἀντιχρίστου νεοταξίτης δύναται νὰ προσφέρῃ φάρμακα εἰς ὑγιέστατα παιδία καὶ ἀνηλίκους ἔχων ὡς σκοπὸν του τὸ κέρδος (καὶ οὐχὶ μόνον), φάρμακα λέγομεν διὰ τὰ ὁποῖα μάλιστα δὲν γνωρίζομεν τὰς παρενεργείας καὶ ἐπιπτώσεις των (εἰς τοὺς νέους); Τοῦτο δὲ νὰ συμβαίνῃ καὶ χωρὶς κανεὶς νὰ ἀντιδρᾶ διὰ ταῦτα πᾶντα;

Ἐν ὁλίγοις καὶ ἀπ' ὅτι φαίνεται αἱ δύο αὗται πολυεθνικαὶ μετέχουσι τοῦ προσχεδιασμένου χρονοδιαγράμματος διὰ τὸν ἔλεγχον τῶν μαζῶν καὶ τὴν δημιουργίαν παγκοσμίου κυβερνήσεως καὶ, μᾶλλον τώρα, ὅπου ἡ διεθνὴς μαφία τῶν συνομωτῶν-τραπεζιτῶν τῆ ἀγαστῆ συνεργασίᾳ τῶν ἐντολοδόχων των πολιτικῶν κατακλέπτει πολυμηχάνως τὰς περιουσίας τῶν μεσαίων καὶ κατωτέρων κοινωνικῶν τάξεων εἰς ὅλα τὰ ἔθνη, αὐτοὶ ἐπιθυμοῦντες τὴν μὴ ἐξέγερσιν τῶν ἀδικουμένων ῥίχνουσιν εἰς τὴν μάχην ἄλλο ἕνα ὅπλον των διὰ τὴν ἐπίσπευσιν τοῦ ἐλέγχου τοῦ νοῦ (mind control).
Ἐκτὸς τούτων ὅμως διαφαίνεται πὼς μισοῦσι τὴν ὑψοποιὸν παρθενίαν καὶ ἀγνείαν ἐπειδὴ γιγνώσκουσι τὰ ἀποτελέσματά της εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων καὶ δι' αὐτὸ ἐπιθυμοῦσι ὅπως κάθε πρόσωπον παγκοσμίως, ἄρσεν καὶ θῆλυ, εἶναι ὁλημερὶς διεγηγερμένον καὶ εὑρισκόμενον εἰς στύσιν, προσκολλημένον εἰς τὴν ἀκάθαρτον καὶ βρωμερὰν πορνείαν καὶ τὰ κατώτερα χθαμαλὰ ἀνθρώπινα πάθη, καὶ τοῦτο δὲ ἵνα μὴ εὑρίσκωσιν ἀντίστασιν εἰς τὰ ἄνομα σχέδιά των, ἵνα πληρωθῆ ἡ κόλασις μὲ ὁγδοήτας πόρνους καὶ πόρνας, καὶ οὗτοι τελικῶς ἐπιτύχωσιν τοῦ σκοποῦ των διὰ τὴν πολυπόθητόν των ἐμφάνισιν καὶ ὑποδοχὴν ἐκ μέρους των τοῦ ἀναμενομένου ''μεσσία'' τῆς ὑφηλίου τῶν ἐσχάτων χρόνων, τοῦ κατὰ τὰς Ἁγίας Γραφὰς καὶ δέλτους τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὀνομαζομένου ἀντιχρίστου ἢ θηρίου τῆς Ἀποκαλύψεως.
Διαφαίνεται δὲ πὼς, ὅπως κατὰ τοὺς χρόνους τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ οἱ περισσότεροι οἰκίσκοι καὶ κατοικίαι τῶν ἀνθρώπων ἤσαν μεμιασμένοι ἀπὸ τὰς ἁμαρτίας τῆς σαρκὸς διὸ καὶ ὁ σαρκωθεῖς Θεὸς Λόγος δὲν ἐγεννήθη εἰς οἶκον τινος ἀλλ' εἰς σπήλαιον τῆς γῆς, οὕτω καὶ σήμερον ὁ παμπόνηρος μέλλων βασιλεὺς τῶν Ἑβραίων θέλει νὰ προετοιμάσῃ τὸ ἔδαφος ὥς τε νὰ ἐμφανισθῆ κατὰ τὴν στιγμὴν ὅπου οἱ πλείονες θὰ ἐμβριθῶσι εἰς τὸν καλλωπισμὸν τῆς σαρκὸς διὰ τὴν ἐπίτευξιν τῆς παραλόγου των ἐπιθυμίας ἐπιδιδόμενοι εἰς κάθε εἴδους ἀκολασίας καὶ ἀκατανομάστους πράξεις αἰσχύνης.

Περαίνοντες τὸν λόγον καὶ ἐπιστρέφοντες εἰς τὰ ἑλληνικὰ καμώματα ἡμῶν (διὰ νὰ μὴ ὁμιλήσωμεν διὰ τὰς ξένας χώρας) σκεπτόμεθα τὸ ἑξῆς:
Τελικὰ, ποῖος κυβερνᾶ αὐτὴν τὴν πολιτείαν καὶ τοῦτον τὸν τόπον, ἔχετε ποτὲ ἀναρωτηθεῖ;
'Υπάρχει Κράτος, Ἀρχαὶ, Εἰσαγγελεῖς; Τὸ Κράτος εἶναι ἑλληνικὸν ἢ σιωνιστικόν; Τηροῦνται οἱ θεσμοὶ καὶ αἱ νομοθεσίαι; Τελικὰ μήπως ὁ διεθνὴς σιωνισμὸς ἀλωνίζει εἰς αὐτὸν τὸν τόπον καὶ ἡμεῖς ἀκόμη δὲν τὸ ἔχομεν ἀντιληφθεῖ;


http://fwsxpistoufaiveipasi.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment