Όλα του Χριστού είναι

Άγ.Ιωαννης Χρυσόστομος

Γιατ τ πάντα π τ Χριστ τ χομε πάρει. Κι ατν κόμα τνπαρξή μας μ τ θέλημά του τν χομε κα τ ζωή μας κα τνναπνοή μας κα τ φς κα τν έρα κι λόκληρη τ γ· κι ν μς στερήσει να π’ ατ τ γαθά, μέσως θ χαθομε κα θκαταστραφομε. Ξενομερίτες δηλ. εμαστε κα περαστικο π τ γ.
σο γι τος ρους πο χρησιμοποιομε: «τ δικό μου» κα «τ δικό σου» πρόκειται γι πλς λέξεις, πο δν νταποκρίνονται στν πραγμα τικότητα. Κα πράγματι, ν σχυριστες τι τ σπίτι σου εναι δικό σου, σχυρισμός σου ατς θ εναι πλ σχμα λόγου, χωρςνταπόκριση στν πραγματικότητα. πλούστατα γιατ κα έρας κατ οκόπεδο κα τ διάφορα λικ μ τ ποα εναι κατασκευασμένονήκουν στν Δημιουργ κα σ κόμα κατασκευαστής του κα λα τ λλα ντα. Κι ν πωσδήποτε σο νήκει χρήση (το σπιτιο καγενικ τν λικν γαθν), μως κι ατ εναι βέβαιη, χι μόνο ξ ατίας το θανάτου, λλ κα πρν π’ ατόν, λόγω τς στάθειας γενικ τν ρων τς πίγειας ζως. Ατ λοιπν χοντας συνεχς βαθι χαραγμένα στ μυαλό μας, ς δομε μ φιλοσοφικ διάθεση τθέμα τς διοκτησίας κα ν εμαστε βέβαιοι τι θ βγομε διπλκερδισμένοι: κα εχαριστημένοι δηλ. θ εμαστε πάντοτε, ετε χομε, ετε π νώτερη βία στερούμεθα τ λικ πράγματα κα δν θπάρχει κίνδυνος ν ποδουλωθομε σ πράγματα πο κι εκολα μεταβάλλονται κα δν μς νήκουν.

0 Comments:

Post a Comment