ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Τὸ κύριο στοιχεῖο στὴν προσευχὴ εἶναι ἡ ὑπομονή.
Ὁ ἐχθρὸς προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπο νὰ ἀποσπάση τὸν χριστιανὸ ἀπὸ τὴν εὐχή.
Ἡ ἐπιτυχία ἔγκειται στὴν συνέχιση τῆς εὐχῆς μὲ ὑπομονή.

Στάρετς Βαρσανούφιος

0 Comments:

Post a Comment