Οι ορθόδοξοι πιστοί ως μέλη της Εκκλησίας δεν αγωνίζονται να δημιουργήσουν κοινωνία, άλλα καλούνται νά εισέλθουν στην «ητοιμασμένην» κοινωνία από καταβολής κόσμου (Ματθ. 25,35). Ή Εκκλησία, ως κοινωνία αγιασμού καί σωτηρίας, υπάρχει προ πάντων των αιώνων εν Χριστω. Η αρχή και προέλευση της βρίσκεται στον Θεό. Γι' αυτό η εκκλησιαστική κοινωνία «ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου» (Ίωάν. 18,36). Είναι «μυστήριον αποκεκρυμμένον από των αιώνων εν τω Θεω» (Έφεσ. 3,9). Προϋπήρχε της δημιουργίας στην αιώνια βούληση του Θεού, όπως προαιώνιο είναι το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας. Κατά τον Μ. Αθανάσιο η Εκκλησία, «πρότερον κτισθεΐσα, μετά ταύτα γεννάται εκ Θεού»


0 Comments:

Post a Comment