ΔΙΑ ΤΟ «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»


http://www.orthodoxostypos.gr/ ΟΡΘΟΔ. ΤΥΠΟΣ 25 - 3 - 2011

Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ «Νέοι Καιροί» Ἀγρινίου μᾶς πληροφορεῖ ὅτι «τό εὐσεβές, φιλόχριστον και φλογερόν ζεῦγος τῶν κ. Ἰωάννου καί Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου προσέφερε μεγάλον οἰκόπεδον καί σεβαστόν ποσόν χρημάτων διά τήν ἐκπλήρωσιν τοῦ ἀποκληθέντος ὡς «τάμα τοῦἜθνους» διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἐκφραστής τοῦ τάματος ὁ θρυλικός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καί ἄλλοι πολλοί ἥρωες. Ἐγγυηταί τῆς ὑποσχέσεως καί τοῦ τάματος ἡ ἐν Ἄργει Δ΄ Ἐθνοσυνέλευσις τῶν Ἑλλήνων μέ τό Η΄ ψήφισμα αὐτῆς, τό ὁποῖον ὑπέγραψεν ὁ μέγας Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ γνήσιος Ὀρθόδοξος Ἐθνάρχης καί ἄλλα κυβερνητικά διατάγματα (1834, 1838). Ἐπί τούτω, ὁ ΣεβασμιώτατοςΜητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς ἀπέστειλε πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερὠνυμον, καί λοιπούς ἀρχιερεῖς, τήν κάτωθι ἐπιστολήν:
«Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, Εἰς αὐτάς τάς προδοτικάς καί ἀντιπνευματικάς ἡμέρας, πού διερχόμεθα, δέν εἶναι καιρός ὡς ποιμένες τῶν ἀδελφῶν Ἑλλήνων καί ὡς γνήσιοιἝλληνες, νά ἀναθερμάνωμεν, νά ἀναζωπυρώσωμεν τήν ἐκπλήρωσιν τοῦ τάματος τοῦἜθνους;Ἡγενναιόδωρος προσφορά γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλήνων δεν πρέπει νά μᾶς προβληματίση; Ὅταν μάλιστα τό εὐεργετηθένἜθνος ἡμῶν, ἐπιλῆσμον τῆς εὐεργεσίας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, χορηγεῖ μέν ἑκατομμύρια διά τήν ἀνοικοδόμησιν μουσουλμανικοῦ τεμένους, περιφρονεῖ δέ τον εὐεργέτην καί Σωτῆρα Χριστόν, ἡμεῖς θά ὀλιγωρήσωμεν; Ταπεινῶς καί υἱικῶς παρακαλῶ ἀφʼ ἑνός, ὅπως γίνη δεκτόν τό αἴτημα τοῦ κ. Ἀναγνωστοπούλου, ἀφʼ ἑτέρου δέ ὅπως ἄνευ ἀναβολῆς ἡ ἁγία ἡμῶν Ἑλλαδική Ἐκκλησία προχωρήση εἰς τάς δεούσας συντονισμένας ἐνεργείας διά τήν ἐκπλήρωσιν τοῦ τάματος τοῦ Ἔθνους, γεγονός πού θά ἀναθερμάνη καί θα διδάξη ὅλους τούςὈρθοδόξους Χριστιανούς.

Ἐκζητῶν τάς θεοποιεῖς Ὑμῶν εὐχάς, διατελῶ,

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός

ὉΑἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας ΚΟΣΜΑΣ»

Ευχαριστώ τον φίλον Ν.Π. για την αποστολή του θέματος .

0 Comments:

Post a Comment