Κεραυνὸς στη Φοροκάρτα!


Κεραυνὸς χτύπησε ξαφνικὰ τὸ ἐπιτελεῖο τοῦ ὙπουργείουΟἰκονομικῶν καὶ ὅλη τὴν κυβέρνηση μὲ τὴ γνωμοδότησητῆς «Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων ΠροσωπικοῦΧαρακτήρα» γιὰ τὴν περίφημη Φοροκάρτα.

Ἀρχὴ μὲ γνωμοδότησή της, ποὺ ἔστειλε στὶς 13Δεκεμβρίου τοῦ περασμένου ἔτους, ἀποφαίνεται ὅτι σχεδιαζόμενη κάρτα δὲν καλύπτεται ἀπὸ τὸν ὑπάρχοντανόμοἑπομένως ἀπαιτεῖται ἔκδοση νέου νόμουδὲνδιασφαλίζει τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων τοῦπολίτη καὶ δὲν ἀποτρέπει τὸν κίνδυνο ἐπεξεργασίας τῶνπροσωπικῶν αὐτῶν δεδομένων ἀπὸ κάποιους τρίτους, στοὺςὁποίους κατὰ τὴ γνωμοδότηση συμπεριλαμβάνονται καὶ οἱ μεσολαβοῦσες στὴν ἔκδοση τῆςκάρτας Τράπεζες.

Ἀρχὴ προτείνει, στὴν περίπτωση ποὺ Κυβέρνηση ἐπιμείνει στὴν ἔκδοση μιᾶς τέτοιαςκάρτας, νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἕνα σύστημα τὸ ὁποῖο θὰ ἐξασφαλίζει ὅτι τὰ δεδομέ να τῶν ἀγορῶνκαὶ δαπανῶν θὰ τηροῦνται ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς πολίτες (στὸ σπίτι τους) σὲ αὐστηρῶςπροσωπικὴ κάρτα καὶ θὰ ὑποβάλλονται ἀπὸ αὐτούς (μὲ δική τους ἀποκλειστικὴ εὐθύνη) μαζὶ μὲτὴ φορολογική τους δήλωση, ὑπὸ τὸν ὅρο ὅτι καὶ σ᾿ αὐτὴν ἀκόμη τὴν περίπτωση θὰδιασφαλίζεται προστασία τῶν δεδομένων τους ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἐπεξεργασία.

Ἔπειτα ἀπὸ αὐτὴ τὴ γνωμοδότηση - καταπέλτη, ὁποία δικαίωσε πλήρως τὶς ἀντιδράσεις τῶνπολιτῶν, τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἀναγκάσθηκε νὰ ἀναβάλει τὴν ἔκδοση τῆς κάρτας,ἔκδοση ποὺ ὑπολογιζόταν νὰ ξεκινήσει στὶς ἀρχὲς Ἰανουαρίου τοῦ 2011. Ἔτσι ξανασχεδιάζει τὴν κάρτα, θὰ τὴ συμπεριλάβει στὸ φορολογικὸ νομοσχέδιο ποὺ θὰ κατατεθεῖ τὸν Φεβρουάριο καὶ θὰ ζητήσει νέα γνωμοδότηση τῆς Ἀρ χῆς. Συνεπῶς ἡ ἔκδοση τῆς νέας κάρτας ὑπολογίζεται νὰ γίνει στὶς ἀρχὲς Ἀπριλίου.

Τὸ μεγάλο ἐρώτημα βέβαια εἶναι ἂν στὴ νέα κάρτα θὰ τηρηθοῦν ὅλα ὅσα ἀπαιτεῖ ἡ Ἀρχή, προκειμένου αὐτὴ νὰ δώσει τὴν ἔγκρισή της. Οἱ κινήσεις τοῦ Ὑπουργείου στὸ ζήτημα αὐτὸ εἶναι πολὺ ὕποπτες. Ἐπιχειρεῖ μὲ κάθε τρόπο νὰ ἐξαπατήσει τὴν Ἀρχὴ ρίχνοντας στάχτη στὰ μάτια, μὲ τὸ νὰ μιλάει γενικὰ καὶ ἀόριστα γιὰ προστασία τῶν δεδομένων τῶν πολιτῶν. Στὴν πραγματικότητα οἱ σχεδιασμοί του εἶναι κατεξοχὴν σκοτεινοί. Αὐτὸ φάνηκε ξεκάθαρα καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι τελικά, ὅπως ὁμολόγησαν, σχεδιάζουν νὰ ἐνσωματώσουν τὴ Φοροκάρτα στὴ λεγόμενη Κάρτα τοῦ Πολίτη. Τὸ ἀποκάλυψε αὐτὸ σὲ ἐνημέρωση τῶν δημοσιογράφων ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν. Τότε γιατί δὲν τὴν ἐνσωματώνουν ἀπὸ τώρα; Ἁπλούστατα, διότι ξέρουν πὼς ἔτσι δὲν θὰ ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὴν Ἀρχὴ οὔτε ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη! Ἑλίσσονται δηλαδὴ καὶ παίζουν παιχνίδια ὕποπτα, γιὰ νὰ καταφέρουν νὰ πάρουν ἔγκριση καὶ νὰ πετύχουν ἀδιαφανεῖς καὶ σκοτεινοὺς σκοπούς.

Ἐλπίζουμε πὼς αὐτὰ δὲν θὰ διαφύγουν τῆς προσοχῆς τῆς Ἀρχῆς, ἡ ὁποία, ὅπως ἔχει χρέος, θὰ παραμείνει πιστὴ στὸ καθῆκον καὶ τὴν ἀποστολή της. Καθῆκον νὰ προστατεύει τοὺς πολίτες ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἐκμετάλλευση καὶ ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἐπιδιωκόμενη ὑποδούλωσή τους σὲ ἄγνωστα, μυστικὰ καὶ ὕπουλα ξένα κέντρα ἀποφάσεων

«Ο ΣΩΤΗΡ»15-2-2011


0 Comments:

Post a Comment